کارگاه مجازی تدریس اثر بخشی در کلاس مجازی(مختص هیات علمی)

 • 0
 • نام*نام کامل
  1
 • نام خانوادگی*نام کامل
  2
 • نام پدر*نام کامل
  3
 • کد ملی*نام کامل
  4
 • صادره از*نام کامل
  5
 • سمت*نام کامل
  6
 • شماره همراه*نام کامل
  7