مدیر امور مالی

نام و نام خانوادگی : کوروش عباسی

مرتبه علمی : کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی : حسابداری

 داخلی