کارکنان

مسئول امور دفتری و بایگانی

محمد مومنی

مسئول دفتر معاونت اداری و مالی


کارکنان کارگزینی و بیمه و رفاه

فهیمه رشیدی

کارگزین کارکنان


کارکنان امور عمومی و پشتیبانی

سعید خیرالهی محمدجواد آقاجان زاده حسن قنبری پاکدهی

رئیس اداره امور مالی و پشتیبانی کارپرداز کارپرداز


کارکنان دبیرخانه

سیامک محمودی معصومه حسن زاده حمید داود آبادی

نامه رسان دبیرخانه متصدی دبیرخانه ماشین نویس


کارکنان امور مالی

علی جهانشاهی بیژن علیزاده

حسابدار حسابدار

 

 

سیدعباس امانپور مرجان محمدی اروجعلی کوهی

حسابدار حسابدار (بررسی اسناد و مدارک مالی) بایگان اسناد مالی


کارکنان برنامه ریزی و بودجه

زینب اسفندیار

کارشناس برنامه ریزی و بودجه


کارکنان امورعمرانی

حجت اله قربانعلی امین سوری محمد طایفه نفر

کارشناس عمران (طراحی، اجرا و نظارت) کارشناس تاسیسات کارشناس فنی