مدیر امور اداری و منابع انسانی

 

نام و نام خانوادگی : صدیقه میناوند چال

مرتبه علمی : کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی : مدیریت اجتماعی

شماره تماس :                        داخلی :