بخشنامه های اداری

آئین نامه تمدید قرارداد صندوق تامین هزینه مازاد درمان کارکنان دانشگاه (اعم از هیات علمی و غیر هیات علمی)

آئین نامه افزایش و دستورالعمل پرداخت وام های دانشگاه

آئین نامه تعطیلات تابستانی سال 97

آئین نامه تشکیل ستاد اسکان تابستانی 97

عدم کسر اقساط ماهانه وام های دریافتی از حقوق تیرماه 1397 کارکنان و اعضای هیات علمی دانشگاه

شیوه نامه اجرای بازخرید سنوات خدمتی کارکنان غیرهیات علمی دانشگاه آزغاد اسلامی مصوبه شورای دانشگاه مورخ 97/02/26

آئین نامه تشکیل ستاد اسکان نوروزی سال 97

آئین نامه پرداخت پاداش (عیدی) سال 97

آئین نامه عدم کسر اقساط ماهانه وام های دریافتی اسفند ماه 96 و فروردین ماه 97 کارکنان و اعضای هیات علمی

آئین نامه تبدیل وضیعت کارکنان غیرهیات علمی دانشگاه

آئین نامه نحوه بازخرید ذخیره ی مرخصی استحقاقی کارکنان

آئین نامه تخفیف شهریه تحصیلی کارکنان

آئین نامه بازخرید مرخصی استحقاقی کارکنان

آئین نامه نحوه بازخرید سنوات

آئین نامه نحوه اعمال مدرک تحصیلی کارکنان در حین خدمت

آئین نامه کاهش ساعت کاربانوان دارای شرایط خاص شاغل در دانشگاه آزاد