کوتاه مدت (تقسیط)

وام کوتاه مدت (تقسیط)

صندوق رفاه دانشجویی این واحد جدا از امور مالی واحد دانشگاهی می باشد که به منظور مساعدت به دانشجویانی که در پرداخت کل شهریه خود بصورت یکجا دچار مشکل می باشند مبلغ وام مورد درخواست از طرف دانشجو، (حداکثر 50% شهریه تا سقف تعیین شده) بصورت وام و الباقی می بایست توسط دانشجو بصورت الکترونیکی پرداخت گردد. لذا ممکن است در مراحل انتخاب واحد و یا حذف و اضافه و یا استفاده از تخفیف شهریه در میزان مبلغ شهریه شما تغییری حاصل شود ، که البته این تغییر در میزان بدهی شما به صندوق رفاه دانشجوئی تاثیری نخواهد داشت و شما ما به التفاوت آن را با امور مالی این واحد دانشگاهی می بایست  تسویه نمائید و عین مبلغ وام تقسیط شده توسط صندوق رفاه دانشجوئی را که در ذیل این نامه آمده است بدون کم و یا اضافه نمودن آن به حساب شماره جام 14248601/45 بانک ملت نزد شعبه فلکه پونک (بوستان) کد 67488 بنام صندوق رفاه دانشجوئی واحد تهران غرب (قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملت ( واریز فرماییـد ، در غیر اینصورت علاوه بر جریمه تاخیر ، فایل دانشجویان بدهکار جهت ثبت نام ترم بعد بسته خواهد شد.

توجه :

      -1 جهت واریز وجه داشتن شناسه پرداخت الزامیست.(جهت دریافت شناسه پرداخت به پروفایل آموزشی  خود در سایت واحد مراجعه نمایید.(

      -2 وام کوتاه مدت (تقسیط) نیاز به ضامن ندارد و با اخذ سفته امکان پذیر می باشد.

      -3 مبالغ خرید سفته بابت ضمانت وام کوتاه مدت (تقسیط):

        کارشناسی:                 10/000/000  ریال

        کارشناسی ارشد:        20/000/000   ریال

        دکتری:                       60/000/000  ریال

       

ضمنا در طول تحصیل،فقط یکبار بابت ضمانت وام کوتاه مدت از دانشجو سفته اخذ می گردد و سفته دریافتی تا پایان تحصیل دانشجو، جهت استفاده در ترم های بعدی نزد صندوق رفاه باقی می ماند و نیازی به اخذ سفته مجدد نمی باشد.