رئیس اداره ارزیابی عملکرد و توانمندسازی

 

نام و نام خانوادگی : محمد شیرازی

مرتبه علمی : لیسانس

رشته تحصیلی: مدیریت بازرگانی