مدیر امور عمومی و پشتیبانی

 

نام و نام خانوادگی : عادل مظلومی                                                                                

مرتبه علمی : دانشجوی دکتری

رشته تحصیلی : مدیریت آموزشی

شماره تماس :                          داخلی :