مسئول رسیدگی به اسناد و صورت های مالی

نام و نام خانوادگی : عاطفه سادات جعفری

مدرک تحصیلی : کارشناسی

رشته تحصیلی: حسابداری