مسئول حقوق و دستمزد و هزینه های مالی

نام نام و نام خانوادگی : نگار خانی

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی : مدیریت صنعتی