مسئول دریافت و پرداخت و درآمد شهریه

نام و نام خانوادگی : سیامک گلجو

مدرک تحصیلی : کارشناسی

رشته تحصیلی : مدیزیت صنعتی