مسئول حسابداری اموال و انبار

نام و نام خانوادگی : جواد حسنی

مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته تحصیلی : اقتصاد بازرگانی