مسئول خدمات

 

نام و نام خانوادگی : محسن صداقت

مدرک تحصیلی : فوق دیپلم

رشته تحصیلی : مدیریت روابط عمومی