مسئول امور نقلیه

نام و نام خانوادگی : حسین فراهانی

 مدرک تحصیلی  : کاردانی

رشته تحصیلی : مدیریت خانواده