رئیس اداره صندوق رفاه دانشجویی و تسهیلات اعتباری

تعداد بازدید:۴۹۱۳

  

نام و نام خانوادگی : محمدرضا جواهری

مرتیه علمی : کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی : حسابداری

شماره تماس :                       داخلی

 

عملکرد:

مجموع مبالغ وام های پرداختی به دانشجویان این واحد دانشگاهی طی سال 1398