کارکنان

تعداد بازدید:۵۶۸۶

 

مسئول دفتر معاونت اداری و مالی

 

مظفر فلاحی 


کارکنان کارگزینی و بیمه و رفاه

فهیمه رشیدی

کارگزین کارکنان


کارکنان امور عمومی و پشتیبانی

سعید خیرالهی محمدجواد آقاجان زاده حسن قنبری پاکدهی

رئیس اداره امور مالی و پشتیبانی کارپرداز کارپرداز


کارکنان دبیرخانه

سیامک محمودی معصومه حسن زاده حمید داود آبادی

نامه رسان دبیرخانه متصدی دبیرخانه ماشین نویس


رئیس  برنامه و بودجه 

 بیژن علیزاده

 

 

 

سیدعباس امانپور مرجان محمدی اروجعلی کوهی

حسابدار حسابدار (بررسی اسناد و مدارک مالی) بایگان اسناد مالی


 


کارکنان امورعمرانی

حجت اله قربانعلی امین سوری محمد طایفه نفر

کارشناس عمران (طراحی، اجرا و نظارت) کارشناس تاسیسات کارشناس فنی