درباره ما

تعداد بازدید:۴۳۵۵

در جوامع امروزی یکی از شاخص های بسیار مهم پیشرفت و ترقی آموزش عالی می باشد.هدف و غایت نهایی آموزش نیز تولید علم در سطح وسیع و کاربردی بودن آن است.

در سازمان ها و بخصوص مراکز علمی و دانشگاهی حوزه معاونت اداری و مالی بعنوان متولی و پشتیبان تمامی فعالیت ها در سایر حوزه ها جهت نیل به اهداف محسوب می گردد.

این حوزه با رعایت قوانین و مقررات مالی و اداری دانشگاه سعی می کند در امر خدمت رسانی و پشتیبانی به نحو احسن وظیفه خود را انجام داده و دانشگاه را در رسیدن به اهداف عالی آموزشی،پژوهشی،عمرانی،دانشجویی و فرهنگی کمک نماید.