مدیر برنامه ریزی و بودجه

تعداد بازدید:۲۰۶۰

 

 

رویکردهای اصلی برنامه بودجه

 

حرکت در مسیر توسعه پایدار دانشگاهی جهت افزایش کیفیت آموزشی ، توانمندسازی منابع انسانی ، جذب نخبگان ،ارتقاء بهره وری منابع دانشگاه در راستای اثربخشی و کارایی بیشتر، توانمند سازی ظرفیت های دانشگاه از طریق جهت دهی برنامه ریزی ، شفافیت سازی ، انضباط مالی و مدیریت هزینه ها ، فعال سازی ظرفیت های بلا استفاده دانشگاه ، تمرکز بر توسعه امور پژوهشی وهدفمند کردن تحقیقات جهت رفع مشکلات علمی و پژوهشی،بستر سازی اقتصاد دانش بنیان جهت افزایش نفش دانشگاه به عنوان بستر ساز اشتغال دانش بنیان ، مقاوم سازی آموزشی فعالیت های دانشگاه  و توسعه سراهای نو آوری ، جذب دانشجویان خارجی ،  مدیریت بهینه منابع انسانی ، مالی و فیزیکی جهت پرداخت به موقع حقوق و دستمزد کارکنان واعضای هیات علمی می باشد.

 برنامه های عملیاتی واحد با رویکرد مدیریت بهینه هزینه ها و درآمدهای دانشگاه

الف - برنامه های عملیاتی معاونت توسعه مدیریت و منابع در دوقسمت  اداری و مالی و عمران با نظارت و هماهنگی   معاونت توسعه مدیریت و منابع این واحد دانشگاهی در قالب سیاست های کلان منابع درآمد و مصارف هزینه ای در چهار چوب ها برای دست یافتن به نتایج مطلوب و استقرار نظام بهینه بودجه ریزی قرار گرفته است .

ب برنامه های عملیاتی آموزش واحد تهران غرب در دو قسمت معاونت علوم ، مهندسی و کشاورزی ، قسمت دوم معاونت علوم انسانی و هنر با رویکرد های بازمهندسی نظام آموزشی ، خدمات فناوری علوم ، مهندسی و کشاورزی و رویکرد دیگر تعالی سازی علوم انسانی و اسلامی در راستای گام دوم انقلاب ، با هماهنگی معاونت محترم آموزش واحد جهت بازنگری و بروزرسانی محتوا و کیفیت آموزش با محوریت فرایند های آموزشی و پژوهشی قرارد گرفته است .

ج برنامه های عملیاتی پژوهش دانشگاه تهران غرب شامل سه برنامه اصلی با محوریت یکپارچه سازی فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه ،بهره برداری از امکانات وسیع نرم افزاری و سخت افزاری پژوهشی واحد جهت اجرای تحقیقات هدفمند ومحوریت آخر توسعه اشتغال دانش بنیان که با همکاری و مدیریت ، معاونت محترم پژوهشی دانشگاه تنظیم وتدوین گردیده است .

د- برنامه های عملیاتی معاونت دانشجویی و فرهنگی شامل دو موضوعیت امور فرهنگی و ورزشی توسط معاونت محترم دانشجویی با رویکرد اصلی گام دوم انقلاب  با اهداف کلی احیای هویت تمدنی و تبین زندگی توسعه مهارتهای علمی و آموزشی نوآوری در زمینه علوم اجتماعی نهادینه سازی گفتمان تحقق سبک زندگی ایرانی تعمیم ورزش بین جامعه دانشگاهی جهت سلامت ونشاط اجتماعی و تقویت روحیه و ارتقاو تثبیت  درآمد های غیر شهریه ای از حوز ه ورزش می باشد.

اهداف این حوزه :

عملیاتی نمودن بودجه و برنامه

فرهنگ صرفه جویی درست مصرف نمودن