مدیر امور عمومی و پشتیبانی

تعداد بازدید:۳۰۸۲

 

 

شرح وظایف:

دریافت دستور و برنامه کار از معاونت توسعه مدیریت و منابع

برگزاری جلسات کمیسیون معاملات

بازدید و سرکشی از دانشکده ها

تأمین وسایل ارتباطی مورد نیاز در جهت تسهیل انجام ارائه خدمات

برنامه‌ریزی جهت افزایش کیفیت خدمات اداری و پشتیبانی

برنامه‌ریزی و ارائه طرحهای مربوط به کنترل و کاهش هزینه های غیر ضروری

سازماندهی ، تعیین شرح وظایف ، تقسیم کار ، تعیین حدود اختیارات و تفویض اختیار در بین ادارات تابعه

پیش بینی نیازهای معاونت از نظر وسایل و ملزومات اداری و فنی و تعیین هزینه آنها

پیش بینی اعتبارات لازم و تنظیم بودجه سالانه

برنامه ریزی و نظارت بر عملیات تدارکاتی ، انبارداری ، تعمیرات و نگهداری خودروها

رسیدگی به امور مربوط به قراردادها و شرکت در جلسات آن

انجام بررسیهای لازم برای شناخت بازار و آگاهی از نوسانات قیمتها

رسیدگی و صدور دستور لازم به نامه‌ها و گزارشهای رسیده

سازماندهی فعالیتهای مربوطه و تقسیم کار و تعیین وظایف و حدود مسئولیت و اختیارات واحدهای تحت سرپرستی

تعیین خط مشی و نظارت بر حسن اجرای آن

مدیریت امور نظافت، آبدارخانه، پذیرایی، رستوران، نقلیه و ایاب و ذهاب کارکنان

هماهنگی در خصوص واگذاری امور پشتیبانی و خدمات عمومی به پیمانکاران

کنترل و نظارت بر عملکرد پیمانکاران متولی امور پشتیبانی و خدمات عمومی در حوزه ستاد

نظارت در امرنقل و انتقال وسایل و لوازم و جمع آوری اثاثیه اسقاط و غیرقابل استفاده و تحویل آن به انبار

برنامه ریزی تأمین فضاوتدارک تجهیزات و وسایل اداری مورد نیاز

نظارت بر  امر نگهداری ساختمان‌ها و وسایل و تأسیسات واحدهای مختلف

هماهنگی امورواحدهای تحت سرپرستی باخط مشیها، قوانین ومقررات تعیین شده درچهارچوب برنامه های تعیین شده

تعیین خط مشی و نظارت بر حسن اجرای آن