کارشناس مسئول کارگزینی و رفاه

تعداد بازدید:۸۵۸

نام  و نام خانوادگی : مریم برجسته       

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد                        

رشته تحصیلی :