مسئول دبیرخانه

تعداد بازدید:۸۴۹

نام و نام خانوادگی : سیدمحمود سینایی

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی: مهندس منابع طبیعی