مسئول حقوق و دستمزد و هزینه های مالی

تعداد بازدید:۱۵۰۴

 

نام نام و نام خانوادگی : خانم طاهره صفوی پور

مدرک تحصیلی : 

رشته تحصیلی :