اهداف و سیاست ها

تعداد بازدید:۸۰۱

اهم وظایف حوزه معاونت عمرانی واحد:

1- بازدید از اراضی مورد نظر جهت مجتمع های دانشگاهی و تهیه گزارش به منظور ارائه به معاونت عمرانی سازمان مرکزی دانشگاه جهت اخذ تصمیم

2- برنامه ریزی برای تامین فضاهای کالبدی واحد و دستیابی به استانداراهای لازم

3- تهیه و ارائه اطلاعات مورد نیاز طرح های جامع از قبیل شرایط جغرافیایی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فیزیکی موجود

4- تهیه و تایید نقشه های اجرایی در حد اختیارات واحد

5- فراهم نمودن مقدمات اجرای پروژه ها و طرح ها (انجام مطالعات لازم به منظور دعوت از پیمانکاران صاحب صلاحیت، انتخاب نفرات به ترتیب اولویت در چارچوب ضوابط مربوطه، تنظیم صورت جلسه، ارسال کامل مدارک به معاونت عمرانی سازمان مرکزی دانشگاه جهت اخذ تصمیم)

6- اخذ نظر کمیسیون معاملات واحد، استان و سازمان مرکزی در مورد میزان هزینه پروژه ها و طرح ها براساس مقررات مربوط

7- نظارت بر حسن اجرای طرح های عمرانی واحد

8- اجرای طرح های امانی و مورد نیاز واحد

9- تهیه و تکمیل اطلاعات مورد نیاز املاک و طرح های عمرانی

10- مواظبت در تعمیرات اساسی و نگهداری ساختمان های واحد

11- مستندسازی املاک و مستغلات

12- اجرای طرح شهرک فناوری آزاد (شفا)

13- تنظیم قراردادها در چارچوب متن تایید شده سازمان مرکزی دانشگاه

14- انجام مناقصات و انعقاد قراردادها با شرکت های مشاور و پیمانکار برای پروژه های عمرانی

15- نظارت بر اجرای پروژه ها و طرح ها، بررسی مقادیر کار و صورت وضعیت های ارائه شده از طرف پیمانکاران

16- تهیه لیست مصالح مورد نیاز پروژه (نوع و مقدار) و ارائه آن قبل از شروع کار اجرایی به قسمت تدارکات جهت تامین به موقع مصالح

17- فراهم نمودن امکانات کاری و وسایل و ابزار مورد نیاز کارگاه

18- عنداللزوم فراهم نمودن امکانات نقشه برداری آزمایشات فنی و مکانیک خاک و سایر نیازهای فنی پروژه و ارائه به قسمت های مربوطه

19- بازدید و اعلام نظر کارشناسی در ارتباط با املاکی که واحد قصد خرید یا اجاره آن را برای توسعه فضای مورد نیاز خود دارد

20- برنامه ریزی برای انجام تعمیرات و نگهداری اتفاقی و دوره ای کلیه ساختمان ها و تاسیسات واحد

21- تهیه و ارائه گزارش پیشرفت کارهای عمرانی واحد به سازمان مرکزی (معاونت عمرانی)