صندوق رفاه

تعداد بازدید:۱۵۳۵

تاکنون مبالغ23/300/000/000 ریال بودجه وام بلندمدت بانک قرض الحسنه مهر ایران، 6/475/000/000 ریال بودجه وام بلندمدت بانک رسالت و بالغ بر 10/000/000/000 ریال بودجه وام بلندمدت بانک ملی برای دانشجویان این واحد دانشگاهی از سازمان مرکزی اخذ و نسبت به معرفی دانشجویان به بانکهای مذکور اقدام شده است. ضمناً در هر ترم بصورت میانگین مبلغ7/000/000/000 ریال از محل بودجه صندوق رفاه واحد به دانشجویان متقاضی، وام کوتاه مدت پرداخت شده است.