مطالب مرتبط با کلید واژه

معاونت اداری مالی


بخشنامه های اداری

تمدید قرارداد صندوق تامین بیمه مازاد درمان تمدید قرارداد پوشش صندوق عمر مجوز انعقاد قرارداد با شرکتهای بیمه ای آئین نامه تمدید قرارداد صندوق تامین هزینه مازاد درمان کارکنان دانشگاه (اعم از هیات علمی و غیر هیات علمی) آئین نامه افزایش و دستورالعمل پرداخت ...

فرم های اداری

تمدید قرارداد صندوق تامین بیمه مازاد درمان تمدید قرارداد پوشش صندوق عمر مجوز انعقاد قرارداد با شرکتهای بیمه ای فرم درخواست کمک هزینه تولد فرزند فرم درخواست هزینه مهد کودک فرم درخواست مهد کودک فرزند فرم درخواست صدور کار پرسنلی فرم درخواست بازخرید مرخصی فرم درخواست حضور در ...